Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2017 r. - De Masi/Komisja
(Sprawa T-341/16) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Wniosek o udzielenie dostępu w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej na podstawie art. 230 TFUE - Dokumenty dotyczące prac grupy "Kodeks postępowania (opodatkowanie przedsiębiorstw)", ustanowionej przez Radę - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Niedopuszczalność]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 221/40)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fabio De Masi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: A. Fischer-Lescano, profesor) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności, na podstawie art. 263 TFUE, decyzji zawartej podobno w piśmie Komisji z dnia 8 czerwca 2016 r. zawierającym odpowiedź na wniosek o udzielenie pełnego dostępu do dokumentów grupy "Kodeks postępowania (opodatkowanie przedsiębiorstw)", z którym wystąpił przewodniczący komisji specjalnej Parlamentu Europejskiego do spraw interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE2).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Fabio De Masi pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 287 z 8.8.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.