Sprawa T-336/11: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2011 r. - Italiana Calzature przeciwko OHIM Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.252.38/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2011 r. - Italiana Calzature przeciwko OHIM Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

(Sprawa T-336/11)

(2011/C 252/85)

Język skargi: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Società Italiana Calzature SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Rapisardi i C. Ginevra)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Włochy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 8 kwietnia 2008 r. wydanej w postępowaniu nr R 0634/2010-2 i w efekcie utrzymanie w mocy decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 5 marca 2010 r. dotyczącej sprzeciwu nr 1350711;

– obciążenie OHIM całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: VICINI S.p.A.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy zawierający element słowny "GIUSEPPE" (zgłoszenie nr 6513386) dla towarów i usług należących do klas 18 i 25

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny wspólnotowy znak towarowy "ZANOTTI" (nr 244277) dla towarów należących do klasy 25 i graficzny włoski znak towarowy zawierający element słowny "Zanotti" dla towarów należących do klas 18 i 25

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie sprzeciwu w całości

Podniesione zarzuty: Błędna interpretacja i błędne zastosowanie art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.