Sprawa T-334/23: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2023 r. - Nehera i in./EUIPO - Zdút (nehera)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.35/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2023 r. - Nehera i in./EUIPO - Zdút (nehera)
(Sprawa T-334/23)

Język skargi: angielski

(2023/C 286/47)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Strony

Skarżący: Isabel Nehera (Sutton, Ontario, Kanada), Natacha Sehnal (Montferrier-sur-Lez, Francja), Jean-Henri Nehera (Burnaby, British Columbia, Kanada) (przedstawiciel: adwokat W. Woll)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Ladislav Zdút (Bratysława, Słowacja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy nehera - unijny znak towarowy nr 11 794 112

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie R 1216/2020-4

Żądania

Skarżący wnoszą do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez drugą stronę postępowania przed Izbą Odwoławczą, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi w postępowaniu odwoławczym przed Izbą Odwoławczą;

- obciążenie EUIPO, oprócz własnych kosztów, kosztami poniesionymi przez skarżących.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego.

- Naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.