Sprawa T-333/19: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2019 r. - Ntolas/EUIPO - General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION... - OpenLEX

Sprawa T-333/19: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2019 r. - Ntolas/EUIPO - General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.246.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2019 r. - Ntolas/EUIPO - General Nutrition Investment (GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES)
(Sprawa T-333/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 246/46)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Christos Ntolas (Wuppertal, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Renger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: General Nutrition Investment Co. (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES " - zgłoszenie nr 13 116 678

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie R 1343/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
oddalenie sprzeciwu;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.