Sprawa T-333/12: Postanowienie Sądu z dnia 5 grudnia 2012 r. - Soltau przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.32.27/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2013 r.

Postanowienie Sądu z dnia 5 grudnia 2012 r. - Soltau przeciwko Komisji

(Sprawa T-333/12)(1)

(2013/C 32/50)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2013 r.)

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 303 z 6.10.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.