Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.31/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. - Pierre Balmain / EUIPO (Przedstawienie głowy lwa otoczonej pierścieniami tworzącymi łańcuch)
(Sprawa T-332/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego głowę lwa otoczoną pierścieniami tworzącymi łańcuch - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: francuski

(2020/C 95/39)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pierre Balmain (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci J. M. Iglesias Monrava i S. Mainar Roger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: V. Ruzek, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 marca 2019 r. (sprawa R 1224/2018-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego przedstawiającego głowę lwa otoczoną pierścieniami tworzącymi łańcuch jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Pierre Balmain zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 246 z 22.7.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.