Sprawa T-331/06: Evropaiki Dynamiki v. EEA.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.234.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. - Evropaïki Dynamiki przeciwko EEA

(Sprawa T-331/06)(1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa EEA - Świadczenie informatycznych usług konsultacyjnych - Odrzucenie oferty - Skarga o stwierdzenie nieważności - Właściwość Sądu - Kryteria udzielania zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Podkryteria - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia)

(2010/C 234/52)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, prawnicy)

Strona pozwana: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (przedstawiciele: M. Hofstötter, pełnomocnik wspierany przez adwokata J. Stuycka)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji EEA z dnia 14 grudnia 2006 r. w przedmiocie odrzucenia oferty strony skarżącej w ramach procedury udzielania zamówień EEA/IDS/06/002 dotyczącej świadczenia informatycznych usług konsultacyjnych (Dz.U. S 118-125101) i w przedmiocie udzielenia zamówienia innemu oferentowi.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.