Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.89.37/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2015 r. - Grupo Bimbo/OHIM
(Sprawa T-33/15)

Język postępowania: hiszpański

(2015/C 089/45)

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Dane dotyczące postępowania przed OHIM

Sporny znak towarowy: Słowny wspólnotowy znak towarowy "BIMBO" - Zgłoszenie nr 11 616 414

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie R 251/2014-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i orzeczenie w przyszłym wyroku, że zgłoszony znak towarowy posiada wystarczająco odróżniający charakter, niezależnie od tego czy jest on samoistny, czy uzyskany w następstwie używania; uwzględnienie niniejszej skargi oraz nakazanie kontynuowania postępowania w sprawie wpisania do rejestru zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr 11 616 414 "BIMBO" w klasie 30 klasyfikacji międzynarodowej oraz
- obciążenie strony przeciwnej kosztami niniejszego postępowania oraz nakazanie jej zwrotu kosztów postępowania odwoławczego uiszczonych na rzecz OHIM

Zarzuty i główne argumenty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c), ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.