Sprawa T-33/06: Zenab v. Komisja Wspólnot Europejskich..

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.205.32/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 sierpnia 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2009 r. - Zenab przeciwko Komisji

(Sprawa T-33/06)(1)

("Wspólnotowe wsparcie finansowe - Program wspierający rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus) - Zaproszenie do składania wniosków - Odrzucenie wniosku - Rzekomo niezgodne z prawem przekazanie kompetencji delegowanych Komisji - Oczywisty błąd w ocenie - Obowiązek uzasadnienia - Dostęp do dokumentów - Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie")

(2009/C 205/57)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 29 sierpnia 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Zenab SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: J. Windey i P. de Bandt, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J.-P. Keppenne i L. Pignataro-Nolin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 648599 z dnia 9 listopada 2009 r. oraz po drugie stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Wspólnoty Europejskiej i nakazanie zapłaty przez Komisję na rzecz skarżącej kwoty 37.807 EUR tytułem odszkodowania za koszty poniesione w ramach zaproszenia do składania wniosków, kwoty zadośćuczynienia za szkody niematerialne z uwagi na naruszenie reputacji i kwoty odszkodowania za szkody materialne wynikające ze zwłoki w realizacji projektu EuroVOD jak też powołania biegłego w celu oceny tych szkód.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Zenab SPRL zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 74 z 25.3.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.