Sprawa T-325/02: Michel Soubies v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.284.16/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie T- 325/02, Michel Soubies przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Urzędnicy - Wyznaczenie urzędnikowi w stopniu zaszeregowania A3 stanowiska doradcy personalnego - Restrukturyzacja sekretariatu generalnego - Związek pomiędzy stopniem a zatrudnieniem)

(2004/C 284/32)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2004 r.)

W sprawie T-325/02, Michel Soubies, urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Brukseli (Belgia), reprezentowany przez A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokatów, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Currall i D. Waelbroeck, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2001 r. wyznaczającej skarżącemu stanowisko doradcy personalnego w stopniu zaszeregowania A3 w wydziale "Kwestie instytucjonalne" dyrekcji "Jednostka Analiz i Prognoz" sekretariatu generalnego, Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba) w składzie P. Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i J. D. Cooke, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 21 września 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.