Sprawa T-321/10: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2010 r. - SA.PAR. przeciwko OHIM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.260.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 września 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2010 r. - SA.PAR. przeciwko OHIM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

(Sprawa T-321/10)

(2010/C 260/34)

Język skargi: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: SA.PAR. Srl (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti i G. Petrocchi)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Salini Costruttori S.p.A. (Rzym, Włochy)

Żądania strony skarżącej

– uwzględnienie niniejszej skargi;

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 kwietnia 2010 r. z powodu naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz braku uzasadnienia;

– obciążenie OHIM kosztami niniejszego postępowania, a także postępowania przed Izbą Odwoławczą

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Słowny znak towarowy "GRUPPO SALINI" (zgłoszenie nr 3 832 161) dla usług należących do klas 36, 37 i 42

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Powszechnie znany we Włoszech znak towarowy, faktycznie używany znak towarowy, nazwa własna i firma "SALINI" dla usług należących do klas 36, 37 i 42

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważnienie

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie zaskarżonej decyzji i unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, a także naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia oraz brak uzasadnienia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.