Sprawa T-321/04: Skarga wniesiona 29 lipca 2004 r. przez Air Bourbon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa T-321/04: Skarga wniesiona 29 lipca 2004 r. przez Air Bourbon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.262.48/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2004 r.

Skarga wniesiona 29 lipca 2004 r. przez Air Bourbon przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-321/04)

(2004/C 262/91)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2004 r.)

Dnia 29 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesiona przez société Air Bourbon, z siedzibą w Sainte-Marie, Reunion (Francja), reprezentowaną przez Sauvera Vaisse'a, adwokata.

Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 grudnia 2003 r. nr C(2003) 4708 fin, na mocy której Komisja zezwoliła państwu francuskiemu na przyznanie pomocy państwowej dla Air Austral;

– polecenie Komisji i państwu francuskiemu podjęcia koniecznych kroków celu dokonania zwrotu przez linie Air Austral bezpodstawnie uzyskanej pomocy;

– na podstawie art. 87 § 2 regulaminu Sądu obciążenie Komisji zapłatą na rzecz linii Air Bourbon kwoty 10. 000 euro tytułem zwrotu kosztów postępowania

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji C(2003)4708 z dnia 16 grudnia 2003 r., na mocy której Komisja uznała za zgodną ze wspólnym rynkiem, na podstawie art. 87 ust. 3 Traktatu, pomoc przyznaną liniom AIR AUSTRAL. Chodziłoby konkretnie w tym wypadku o pomoc operacyjną w wysokości 1.950.536 euro w formie odpisu podatkowego, z którego skorzystaliby podatnicy, którzy zainwestują w nowe wyposażenie dwóch samolotów typu B 777- 2000 w celu otwarcia linii PARYŻ-REUNION i którzy - jako wspólnicy spółki jawnej - oddadzą w najem to wyposażenie na rzecz AIR AUSTRAL na okres pięciu lat, a następnie przeniosą na nią własność tych urządzeń za sumę x.

Zaskarżona decyzja opiera się na twierdzeniu, że zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej, sporna pomoc stanowi pomoc operacyjną, na którą może zostać udzielone zezwolenie w celu częściowej rekompensaty dodatkowych kosztów transportu w regionach najbardziej oddalonych, do których zalicza się Reunion.

Zdaniem skarżącej, sporna pomoc powinna zostać uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem z następujących względów:

– Pomoc stanowi pomoc inwestycyjną w na zakup urządzeń transportowych, która miałaby być zakazana zgodnie z cytowanymi wytycznymi;

– Pomoc jest zastrzeżona jedynie dla linii AIR AUSTRAL i stwarza nierównowagę pomiędzy zakłóceniami konkurencji a korzyściami jakie przedstawia ona dla rozwoju Regionu;

– Pomoc narusza zasadę niekumulacji pomocy państwowej, ponieważ linie AIR AUSTRIAL skorzystały z wkładu z funduszy publicznych pochodzących od Regionu i Departamentu Reunion, które nie stanowią inwestycji, której dokonałby inwestor prywatny działający w normalnych warunkach rynkowych. Te wkłady miałyby ponadto stworzyć nadwyżkę podaży na linii Paryż-Saint Denis;

– Pomoc ta zakłóca równowagę, która powinna istnieć pomiędzy, z jednej strony, korzyściami, jakie stwarza ta pomoc dla rozwoju regionu i, z drugiej strony, zakłóceniami warunków konkurencji pomiędzy AIR AUSTRAL i skarżącą.

AIR BOURBON podnosi ponadto naruszenie prawa do obrony, zagwarantowanego w art. 88 ust. 3 Traktatu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.