Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2020 r. - WD / EFSA
(Sprawa T-320/18) 1

[Służba publiczna - Personel tymczasowy - Umowa o pracę zawarta na czas określony - Decyzja o braku zmiany zaszeregowania - Brak sprawozdań z oceny - Przyznanie punktów do celów zmiany zaszeregowania poprzez ich przeniesienie - Oczywisty błąd w ocenie - Decyzja o nieprzedłużeniu umowy - Obowiązek staranności - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy - Uzasadnione oczekiwania - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do bycia wysłuchanym - Odpowiedzialność]

(2020/C 95/27)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: WD (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (przedstawiciele: D. Detken i F. Volpi, wspierani przed adwokatów D. Waelbroeck, A. Duron i C. Dekemexhe)

Przedmiot

Skarga oparta na art. 270 TFUE o, po pierwsze, stwierdzenie nieważności: decyzji EFSA z dnia 14 lipca 2017 r. o braku zmiany zaszeregowania skarżącej do grupy AST 6 w ramach procedury zmiany zaszeregowania za 2017 r., decyzji EFSA z dnia 9 sierpnia 2017 r. o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę i decyzji z dnia 9 lutego i 12 marca 2018 r. oddalających zażalenia na dwie pierwsze decyzje, a po drugie, o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę materialną oraz krzywdę, których doznała skarżąca w następstwie tych decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) WD zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.