Sprawa T-319/22: Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2023 r. - Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.104.31

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2023 r. - Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall/EUIPO (aquamation)
(Sprawa T-319/22) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego aquamation - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia

(UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 104/48)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Krematorium am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co. KG (Schwäbisch Hall, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci F. Dehn, L. Maritzen i C. Kleiner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Stoyanova-Valchanova i D. Hanf, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca żąda stwierdzenia nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 marca 2022 r. (sprawa R 2154/2021-1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strony pokrywają własne koszty.

1 Dz.U. C 276 z 18.7.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.