Dz.U.UE.C.2019.16.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 listopada 2018 r. - PKK / Rada
(Sprawa T-316/14) 1

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające zastosowane wobec PKK w ramach walki z terroryzmem - Zamrożenie środków finansowych - Kompetencja Rady - Możliwość zakwalifikowania władz państwa trzeciego jako właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB - Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych - Odwołanie do aktów terrorystycznych - Kontrola sądowa - Obowiązek uzasadnienia - Zarzut niezgodności z prawem

Język postępowania: angielski

(2019/C 16/42)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kurdistan Workers' Party (PKK) (przedstawiciele: adwokaci A. van Eik, T. Buruma i M. Wijngaarden)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo F. Naert i G. Étienne, następnie F. Naert i H. Marcos Fraile, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo C. Brodie i V. Kaye, następnie C. Brodie i S. Brandon, następnie C. Brodie, C. Crane i R. Fadoju, następnie C. Brodie, R. Fadoju i P. Nevill, wreszcie R. Fadoju, pełnomocnicy), Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Castillo de la Torre i D. Gauci, następnie D. Gauci, J. Norris-Usher i T. Ramopoulos, wreszcie J. Norris-Usher, T. Ramopoulos i R. Tricot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 263 TFUE mające na celu początkowo stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 125/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 714/2013 (Dz.U. 2014, L 40, s. 9) w zakresie, w jakim akt ten dotyczy strony skarżącej, a następnie również stwierdzenia nieważności innych, kolejnych aktów, w zakresie, w jakim one jej dotyczą.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 125/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 714/2013 w zakresie, w jakim dotyczy ono Kurdistan Workers' Party (PKK).
2) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 790/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego nr 125/ 2014 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
3) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/513 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego nr 790/ 2014 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
4) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZiB) 2015/521 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej aktualizacji i zmiany wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylenia decyzji 2014/483/WPZiB w zakresie, w jakim dotyczy ona PKK.
5) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/1325 z dnia 31 lipca 2015 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze 2015/513 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
6) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZiB) 2015/1334 z dnia 31 lipca 2015 r. dotyczącej aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931 w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylającej decyzję 2015/521 w zakresie, w jakim dotyczy ona PKK.
7) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/2425 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze 2015/1325 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
8) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/1127 z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego 2015/ 2425 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
9) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/150 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego 2016/ 1127 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
10) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2017/1420 z dnia 4 sierpnia 2017 r. dotyczącego wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze 2017/150 w zakresie, w jakim dotyczy ono PKK.
11) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZiB) 2017/1426 z dnia 4 sierpnia 2017 r. dotyczącej aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz uchylającej decyzję (WPZiB) 2017/154 w zakresie, w jakim dotyczy ona PKK.
12) Ponadto żądanie orzeczenia niemożności stosowania wobec PKK rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu zostaje odrzucone.
13) Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez PKK.
14) Komisja Europejska oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 245 z 28.7.2014.