Sprawa T-313/23: Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Adeva v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Sideme

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3612

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Adeva/EUIPO - Sideme (MAISON CAVIST.)
(Sprawa T-313/23) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Słowny unijny znak towarowy MAISON CAVIST. - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy CAVISS - Względna podstawa unieważnienia - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

(C/2024/3612)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Adeva (Mitry-Mory, Francja) (przedstawiciel: S. Drillon, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: C. Bovar i V. Ruzek, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Société industrielle d'équipement moderne Sideme (Levallois-Perret, Francja) (przedstawiciel: J.-B. Bourgeois, adwokat)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 31 marca 2023 r. (sprawa R 1623/2022-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strony pokrywają własne koszty.

1 Dz.U. C 261 z 24.7.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.