Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.19/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - Wilhelm Sihn jr. / EUIPO - Golden Frog (CHAMELEON)
(Sprawa T-312/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CHAMELEON - Wcześniejsze słowne, międzynarodowy i krajowy, znaki towarowe CHAMELEON - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/24)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Twelmeier)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: P. Sipos, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Golden Frog GmbH (Meggen, Szwajcaria) (przedstawiciel: G. Messenger, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 marca 2019 r. (sprawa R 1551/2018-4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Wilhelm Sihn jr. a Golden Frog.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 230 z 8.7.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.