Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.49/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2017 r. - Stips/Komisja
(Sprawa T-311/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 231/63)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Adolf Stips (Besozzo, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie niezaszeregowania skarżącego do grupy zaszeregowania AD13 w postępowaniu w sprawie zmiany zaszeregowania w 2013 r.;
- tytułem ewentualnym, zasądzenia od Komisji odszkodowania, które w całości naprawiłoby szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez skarżącego;
- w każdym razie obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 266 TFUE, w zakresie w jakim Komisja naruszyła uzasadnienie wyroku z dnia 19 lipca 2016 r., Stips/Komisja (F-131/15, EU:F:2016:154) i wykonała ten wyrok w złej wierze, naruszając w ten sposób powagę rzeczy osądzonej przez Sąd do spraw Służby Publicznej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.