Sprawa T-310/19: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2019 r. - BRF Singapore Foods/EUIPO - Tipiak (SADIA). - OpenLEX

Sprawa T-310/19: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2019 r. - BRF Singapore Foods/EUIPO - Tipiak (SADIA).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.246.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2019 r. - BRF Singapore Foods/EUIPO - Tipiak (SADIA)
(Sprawa T-310/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 246/35)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapur, Singapur) (przedstawiciel: adwokat C. Mateu)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Tipiak (Saint-Aignan de Grand Lieu, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy SADIA - zgłoszenie nr 12 084 273

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie R 1857/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie Tipiak kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie zasad dobrej administracji i równego traktowania będących ogólnymi zasadami prawa Unii;
-
naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
-
naruszenie art. 94 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.