Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.49/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2017 r. - Lion's Head Global Partners/EUIPO - Lion Capital (LION'S HEAD global partners)
(Sprawa T-310/17)

Język skargi: niemiecki

(2017/C 231/62)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lion's Head Global Partners LLP (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawicie: adwokat R. Nöske)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Lion Capital LLP (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy "LION'S HEAD global partners" - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 996 979

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie R 1477/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 28 lutego 2017 r. (sprawa R 1477/2016-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Lion's Head Global Partners LLP a Lion Capital LLP i oddalenie sprzeciwu;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.