Sprawa T-310/00: MCI, Inc. v. Komisja Wspólnot Europejskich. - OpenLEX

Sprawa T-310/00: MCI, Inc. v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.300.38/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2004 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie T-310/00 MCI, Inc. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Konkurencja - Kontrola koncentracji - Skarga o stwierdzenie nieważności - Interes do wniesienia skargi - Kompetencja Komisji)

(2004/C 300/74)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2004 r.)

W sprawie T-310/00, MCI, Inc., dawniej MCI WorldCom, Inc., a następnie WorldCom, Inc., z siedzibą w Ashburn, Wirginia (Stany Zjednoczone), reprezentowaną początkowo przez K. Lasoka QC, J.-Y. Arta i B. Hartnetta, adwokatów, a następnie przez K. Lasoka, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, popieraną przez Republikę Federalną Niemiec (pełnomocnicy: W.-D. Plessing i B. Muttelsee-Schön), przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: początkowo P. Oliver, P. Hellström i L. Pignataro, a następnie P. Oliver, P. Hellström i N. Khan, barrister, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), popieranej przez Republikę Francuską (pełnomocnicy: G. de Bergues i F. Million, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2003/790/WE z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uznania koncentracji za niezgodną ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG (Sprawa nr COMP/M.1741 - MCI WorldCom/Sprint) [tłumaczenie nieoficjalne] (Dz.U. z 2003 r. L 300, str. 1), Sąd Pierwszej Instancji (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, sędziowie; sekretarz: J. Plingers, administrator, wydał w dniu 28 września 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Zostaje stwierdzona nieważność decyzji Komisji 2003/790/WE z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie uznania koncentracji za niezgodną ze wspólnym rynkiem i Porozumieniem EOG (Sprawa nr COMP/M.1741 - MCI WorldCom/Sprint);

2) Komisja zostaje obciążona kosztami własnymi oraz poniesionymi przez MCI, Inc.

3) Republika Federalna Niemiec i Republika Francuska poniosą koszty własne.

______

(1) Dz.U. C 355 z 9.12.2000.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.