Dz.U.UE.C.2019.44.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Portugalia / Komisja
(Sprawa T-31/17) 1

EFRG - Wydatki wyłączone z finansowania - Szczególne środki na rzecz regionów najbardziej oddalonych - Artykuł 12 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 247/2006 - Pomoc techniczna - Działania kontrolne - Gwarancje proceduralne - Uzasadnione oczekiwania

Język postępowania: portugalski

(2019/C 44/35)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida i A. Tavares de Almeida, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Rechena i A. Sauka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2018 z dnia 15 listopada 2016 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2016, L 312, s. 26) w zakresie, w jakim wyłącza z tego finansowania w wypadku Republiki Portugalskiej kwoty 460 202,73 EUR i 200 000 EUR (pozycja budżetu 6701)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Republika Portugalska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 104 z 3.4.2017.