Sprawa T-308/00 RENV: Salzgitter v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.63.17/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 marca 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2013 r. - Salzgitter przeciwko Komisji

(Sprawa T-308/00 RENV)(1)

(Pomoc państwa - Przemys ł metalurgiczny - Zachęty podatkowe mające na celu przyczynienie się do rozwoju strefy położonej wzdłuż granicy z byłą NRD i byłą Republiką Czechosłowacką - Niezgłoszona pomoc - Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem - Odzyskanie pomocy - Zwłoka - Pewność prawa - Obliczanie pomocy podlegającej zwrotowi - Pomoc objęta zakresem traktatu EWWiS - Inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego - Stopa dyskontowa)

(2013/C 63/32)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 2 marca 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Salzgitter AG (Salzgitter, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Sedemund i T. Lübbig)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo V. Kreuschitz i M. Niejahr, następnie V. Kreuschitz i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i A. Wiedmann, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata U. Karpensteina)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2000/797/EWWiS z dnia 28 czerwca 2000 r. dotyczącej pomocy państwa wdrożonej przez Niemcy na rzecz Salzgitter AG, Preussag Stahl AG i oddziałów metalurgicznych tej grupy obecnie połączonych pod nazwą Salzgitter AG - Stahl und Technologie (SAG) (Dz.U. L 323, s. 5).

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Salzgitter AG pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską zarówno w postępowaniu przed Sądem, jak i w postępowaniu przed Trybunałem.
3)
Republika Federalna Niemiec pokrywa własne koszty zarówno w postępowaniu przed Sądem, jak i w postępowaniu przed Trybunałem.
______

(1) Dz.U. C 335 z 25.11.2000.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.