Sprawa T-306/20: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. - Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlande i Ornua [Znak... - OpenLEX

Sprawa T-306/20: Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. - Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlande i Ornua [Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy La Irlandesa 1943 - Bezwzględne podstawy unieważnienia - Unieważnienie prawa do znaku przez Wielką Izbę Odwoławczą EUIPO - Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem - Data właściwa do zbadania bezwzględnej podstawy unieważnienia - Znak towarowy mogący wprowadzić w błąd odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009 - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009]

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.318.34

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 sierpnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 czerwca 2022 r. - Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO - Irlande i Ornua (La Irlandesa 1943)
(Sprawa T-306/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy La Irlandesa 1943 - Bezwzględne podstawy unieważnienia - Unieważnienie prawa do znaku przez Wielką Izbę Odwoławczą EUIPO - Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem - Data właściwa do zbadania bezwzględnej podstawy unieważnienia - Znak towarowy mogący wprowadzić w błąd odbiorców - Artykuł 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 2017/1001] - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]]

Język postępowania: angielski

(2022/C 318/46)

(Dz.U.UE C z dnia 22 sierpnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hijos de Moisés Rodríguez González, SA (Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. García Domínguez)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral, D. Hanf i E. Markakis, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed Wielką Izbą Odwoławczą EUIPO: Irlandia

Druga strona w postępowaniu przed Wielką Izbą Odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Ornua Co-operative Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: adwokaci E. Armijo Chávarri i A. Sanz Cerralbo)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca domaga się stwierdzenia nieważności decyzji Wielkiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 marca 2020 r. (sprawa R 1499/2016-G).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Hijos de Moisés Rodríguez González, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 247 z 27.7.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.