Dz.U.UE.C.2019.44.71/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 listopada 2018 r. - Klyuyev / Rada
(Sprawa T-305/18)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wniosek o zawieszenie wykonania - Fumus boni juris - Brak pilnego charakteru

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/93)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Andriy Klyuyev (Donieck, Ukraina) (przedstawiciele: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson oraz T. Garner, solicitors)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: P. Mahnič oraz A. Vitro, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 278 i 279 TFUE i mające na celu zawieszenie wykonania decyzji Rady (WPZiB) 2018/333 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającej decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. 2018 L 63, s. 48), oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/326 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. 2018 L 63, s. 5), w zakresie, w jakim akty te mają zastosowanie do skarżącego.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.