Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.61/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 23 stycznia 2019 r. - MLPS / Komisja
(Sprawa T-304/18) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności i na bezczynność - Nienadanie biegu skardze - Odmowa wszczęcia przez Komisję postępowania opartego na art. 7 TUE - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak bezpośredniego oddziaływania - Niedopuszczalność

Język postępowania: francuski

(2019/C 93/80)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat M. Gibaud)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa-Lacombe i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 7 maja 2018 r. dotyczącej odmowy dalszego rozpatrywania skargi mającej na celu wszczęcie postępowania opartego na art. 7 TUE wobec Republiki Francuskiej, a po drugie, oparte na art. 265 TFUE żądanie mające na celu stwierdzenie, że Komisja bezprawnie zaniechała dalszego rozpatrywania tej skargi.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.