Sprawa T-304/17: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. - Sata/EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000). - OpenLEX

Sprawa T-304/17: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. - Sata/EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.231.47/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2017 r. - Sata/EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)
(Sprawa T-304/17)

Język skargi: niemiecki

(2017/C 231/59)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M.C. Simon)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chiny)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Oznaczenie "5000" - unijny znak towarowy nr 12 333 555

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie R 655/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania;
-
w przypadku wstąpienia drugiej strony w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą do niniejszego postępowania - obciążenie jej kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;
-
Naruszenie zasady równego traktowania i zasady dobrej administracji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.