Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.27/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 maja 2017 r. - Abdulkarim/Rada
(Sprawa T-304/15) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające skierowane przeciwko Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

(2017/C 213/36)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: J.-P. Buyle i L. Cloquet, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo G. Étienne i N. Rouam, następnie G. Étienne i S. Kyriakopoulou, a później S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/383 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2015, L 64, s. 41), oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/375 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. 2015, L 64, s. 10), w zakresie, w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone w wykazie osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/383 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/375 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, w zakresie, w jakim akty te dotyczą Mouhamada Waela Abdulkarima.
2) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez M.W. Abdulkarima.
1 Dz.U. C 245 z 27.7.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.