Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 listopada 2008 r. - Calzaturificio Frau przeciwko OHIM - Camper (Przedstawienie stylizowanego łuku o wypełnione powierzchni)

(Sprawa T-304/07)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego stylizowany łuk o wypełnionej powierzchni - Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy przedstawiający stylizowany łuk - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2008/C 327/41)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Calzaturificio SpA (San Giovanni Ilarione, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Rizzoli,)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: O. Montalto i L. Rampini, pełnomocnicy)

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był, interwenient przed Sądem: Camper, SL (Inca, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat I. Temińo Ceniceros)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 14 czerwca 2007 r. (sprawa R 768/2006-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Amper, SL a Calzaturificio Frau

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Calzaturificio Frau SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.