Sprawa T-303/23: Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Tsakiris v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Coca-Cola 3E Ellados

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3611

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2024 r. - Tsakiris/EUIPO - Coca-Cola 3E Ellados (Le Petit Déjeuner TSAKIRIS FAMILY)
(Sprawa T-303/23) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Graficzny unijny znak towarowy Le Petit Déjeuner tSAKIRIS FAMILY - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy TSAKI- RIS CHIPS - Naruszenie renomy - Używanie bez uzasadnionego powodu - Artykuł 8 ust. 5 i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 81 TFUE)

(C/2024/3611)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Tsakiris AE Paragogis & Emporias Trofimon (Saloniki, Grecja) (przedstawiciel: A. Papaspyropoulos, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: E. Markakis, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Coca-Cola 3E Ellados AVEE (Amarusi, Grecja) (przedstawiciel: E. Markakis, adwokat)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 16 marca 2023 r. (sprawa R 1012/2020-1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Tsakiris AE Paragogis & Emporias Trofimon ezostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Coca-Cola 3E Ellados AVEE.

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 286 z 14.8.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.