Sprawa T-303/05: AceaElectrabel v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.256.21/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 września 2009 r. - AceaElectrabel przeciwko Komisji

(Sprawa T-303/05)(1)

(Pomoc państwa - Sektor energetyczny - Pomoc inwestycyjna na budowę miejskiej sieci ciepłowniczej - Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem - Obowiązek uprzedniego zwrotu przez przedsiębiorstwo beneficjenta przyznanej bezprawnie wcześniejszej pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem - Pojęcie jednostki gospodarczej)

(2009/C 256/37)

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2009 r.)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: AceaElectrabel Produzione SpA (przedstawiciele: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, C. Bazoli oraz F. D'Alessandri, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Di Bucci i E. Righini, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania skarżącej: Electrabel (przedstawiciele: L. Radicati di Brozolo, M. Merola oraz C. Bazoli, adwokaci)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/598/WE z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy (region Lazio) zamierzają udzielić celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2006, L 244, s. 8).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) AceaElectrabel Produzione SpA zostaje obciążona kosztami postępowania, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt 3 poniżej.

3) Electrabel pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję w związku z przystąpieniem Electrabel do sprawy w charakterze interwenienta.

______

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.