Sprawa T-300/22: Postanowienie Sądu z dnia 23 marca 2023 r. - Domaine Boyar International v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.179.45/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 maja 2023 r.

Postanowienie Sądu z dnia 23 marca 2023 r. - Domaine Boyar International/EUIPO - Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (BOLGARÉ)
(Sprawa T-300/22) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BOLGARÉ - Wcześniejsza nazwa pochodzenia "Bolgheri" - Artykuł 8 ust. 4a rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Artykuł 46 ust. 1 lit. d) rozporządzenia 2017/1001 - Artykuł 103 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013]

Język postępowania: angielski

(2023/C 179/67)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Domaine Boyar International EAD (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciel: F. Bojinova, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Gaja, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia) (Castagneto Carducci, Włochy) (przedstawiciele: D. Caneva i N. Colombo, adwokaci)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 21 marca 2022 r. (sprawa R 2564/2019-2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Domaine Boyar International EAD pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia).

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 276 z 18.7.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.