Sprawa T-300/08: Hoo Hing v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.233.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2009 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2009 r. - Hoo Hing przeciwko OHIM - Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

(Sprawa T-300/08)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia - Artykuł 63 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 65 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009] - Akt całkowicie uwzględniający żądania skarżącej - Niedopuszczalność)

(2009/C 233/29)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Essex, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: M. Edenborough, barrister)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Novais Gonçalves, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Tresplain Investments Ltd (Tsing Yi, Hongkong) (przedstawiciel: D. McFarland, barrister)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 maja 2008 r. (sprawa R 889/2007-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia pomiędzy Hoo Hing Holdings Ltd a Tresplain Investments Ltd.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Hoo Hing Holdings Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 247 z 27.9.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.