Sprawa T-30/22: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2022 r. - Sanoptis/EUIPO - Synoptis Pharma (SANOPTIS) - OpenLEX

Sprawa T-30/22: Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2022 r. - Sanoptis/EUIPO - Synoptis Pharma (SANOPTIS)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.119.51

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2022 r. - Sanoptis/EUIPO - Synoptis Pharma (SANOPTIS)
(Sprawa T-30/22)

Język skargi: angielski

(2022/C 119/73)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sanoptis Sarl (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat S. Rost)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Synoptis Pharma sp. z o.o. (Warszawa, Polska)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego "SANOPTIS" - zgłoszenie nr 17 934 770

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie R 850/2021-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO jego własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą;

- obciążenie interwenienta jego własnymi kosztami.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 94 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 ze względu na brak uzasadnienia zaskarżonej decyzji;

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.