Sprawa T-30/15: Infinite Cycle Works v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.111.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 marca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 19 lutego 2016 r. - Infinite Cycle Works/OHIM - Chance Good Ent. (INFINITY)
(Sprawa T-30/15) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego INFINITY - Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy INFINI - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2016/C 111/27)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Infinite Cycle Works Ltd (Delta, Kanada) (przedstawiciele: adwokaci E. Manresa Medina i J.M. Manresa Medina)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: M. Rajh, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Chance Good Ent. Co., Ltd (Changhua, Tajwan) (przedstawiciele: adwokaci P. Rath i W. Festl-Wietek)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 października 2014 r. (sprawa R 2308/2013-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Chance Good Ent. Co., Ltd a Infinite Cycle Works Ltd.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Infinite Cycle Works Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 89 z 16.3.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.