Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.20/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-3/07) 1

(Fundusz Spójności - Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 - Projekty infrastrukturalne w dziedzinie ochrony środowiska realizowane na terytorium Andaluzji (Hiszpania) - Częściowe cofnięcie pomocy finansowej - Zamówienia publiczne na usługi i roboty budowlane - Kryteria udzielania - Ogłoszenie - Kwalifikowalny charakter wydatków - Określenie wysokości korekty finansowej - Artykuł H ust. 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 - Proporcjonalność)

(2013/C 325/32)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo J. M. Rodríguez Cárcamo, następnie A. Rubio González, abogados del Estado)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Steiblytė i L. Escobar Guerrero, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata M. Canala Fontcubertę, następnie A. Steiblytė i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2006) 5103 z dnia 20 października 2006 r. zmniejszającej wymiar pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz pięciu projektów infrastrukturalnych w dziedzinie ochrony środowiska realizowanych na terytorium Comunidad Autónoma de Andalucía (Hiszpania)

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2-6 decyzji Komisji C(2006) 5103 z dnia 20 października 2006 r. zmniejszającej wymiar pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz pięciu projektów infrastrukturalnych w dziedzinie ochrony środowiska realizowanych na terytorium Comunidad Autónoma de Andalucía (Hiszpania), w zakresie kwoty 476.460 EUR z tytułu korekty finansowej dotyczącej projektów o numerach 2000.ES.16.CPE.004, 2000.ES.16.C.PE.025, 2000.ES.16.C.PE.066 i 2000.ES.16. CPE.0138.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Królestwo Hiszpanii i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 56 z 10.3.2007.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.