Dz.U.UE.C.2018.445.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 października 2018 r. - Nova / Komisja
(Sprawa T-299/15) 1

Klauzula arbitrażowa - Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach projektu pilotażowego mającego na celu utworzenie sieci kontaktów i dyskusji pomiędzy gminami dotyczących doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie ponownego osiedlenia się i integracji uchodźców - Brak obiektywnej oceny wyników projektu - Proporcjonalność - Zwrot wypłaconych kwot - Środki dowodowe - Powództwo wzajemne

Język postępowania: włoski

(2018/C 445/18)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali - Soc. coop. (Trani, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Astolfi i M. Petrucci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo L. Di Paolo i L. Cappelletti, następnie L. Di Paolo i wreszcie O. Verheecke i F. Moro, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie oparte na art. 272 TFUE i mające na celu co do zasady uzyskanie stwierdzenia, że Komisja niesłusznie żąda od strony skarżącej zapłaty kwoty w wysokości 80 242,78 EUR z tytułu umowy o udzielenie dotacji HOME/2011/ PPRS/AG/2176 oraz zasądzenia od Komisji zapłaty kwoty w wysokości 52 146,36 EUR wraz z odsetkami za zwłokę, a po drugie, powództwo wzajemne Komisji mające na celu nakazanie skarżącej zwrotu kwoty w wysokości 80 242,78 EUR wraz z odsetkami za zwłokę w wykonaniu wspomnianej umowy u udzielenie dotacji.

Sentencja

1) Komisja Europejska niesłusznie żąda od Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali - Soc. coop. z tytułu umowy o udzielenie dotacji o numerze referencyjnym HOME/2011/PPRS/AG/2176 zapłaty 15 % kosztów związanych ze stroną internetową projektu Transnational Observatory for Refugee's Resettlement in Europe, czyli kwoty w wysokości 3 002,45 EUR.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Od Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali zasądza się zapłatę na rzecz Komisji, z tytułu wspomnianej umowy, kwoty w wysokości 77 240,33 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę według stawi 3,55 % od dnia 19 maja 2015 r. do dnia całkowitej zapłaty tej kwoty.
4) W pozostałym zakresie powództwo wzajemne zostaje oddalone.
5) Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali pokrywa własne koszty oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez Komisję.
6) Komisja pokrywa jedną trzecią własnych kosztów.
1 Dz.U. C 254 z 3.8.2015.