Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2019 r. - Dragomir/Komisja
(Sprawa T-297/19)

Język postępowania: rumuński

(2019/C 270/33)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Daniel Dragomir (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciel: R. Chiriț ă, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie naruszenia zobowiązań Komisji Europejskiej w odniesieniu do zapewnienia przestrzegania przez Rumunię obowiązków wynikających z dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych;
- stwierdzenie naruszenia zobowiązań Komisji Europejskiej w odniesieniu do zapewnienia przestrzegania przez Rumunię obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;
- stwierdzenie naruszenia zobowiązań Komisji Europejskiej w odniesieniu do zapewnienia przestrzegania przez Rumunię obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi e ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
- stwierdzenie naruszenia zobowiązań Komisji Europejskiej w odniesieniu do zapewnienia przestrzegania przez Rumunię zasad praworządności, niezawisłości sądów oraz praw podstawowych osób podlegających ich jurysdykcji;
- zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę szacowaną na 2 EUR;
- zobowiązanie strony pozwanej do wyeliminowania w przyszłości tych niedociągnięć.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przez Komisję Europejską nałożonych na nią zobowiązań związanych z niezawisłości ą sądów, wynikających z decyzji w sprawie wprowadzenia mechanizmu współpracy i weryfikacji, traktatów oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
- Komisja Europejska umyślnie nie wykonała ciążących na niej zobowiązań w zakresie ochrony praworządności i niezawisłości sądów w Rumunii w obliczu ataku doznanego ze strony rumuńskich służb informacyjnych oraz w zakresie ochrony prawa stron do rzetelnego procesu;
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez Komisję Europejską nałożonych na nią zobowiązań w dziedzinie ochrony danych osobowych.
- Komisja Europejska nie wykonała lub wykonała w sposób czysto formalny obowiązek sprawdzenia sposobów wdrażania unijnych dyrektyw i rozporządzeń z dziedziny ochrony danych osobowych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.