Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2020 r. - Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Heretat Mont-Rubi (SUM011)
(Sprawa T-296/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SUM011 - Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Sumol i wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SUMOL - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Brak podobieństwa towarów i usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/23)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci J.M. Pimenta i A.M. Sebastião)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Heretat Mont-Rubi, SA (Font-Rubi, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lutego 2019 r. (sprawa R 1662/2018-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Sumol + Compal Marcas a Heretat Mont-Rubi.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Sumol + Compal Marcas, SA, zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 213 z 24.6.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.