Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.21/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - Buck-Chemie / EUIPO - Henkel (Kulki czyszczące do toalet)
(Sprawa T-296/17) 1

Wzór wspólnotowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru - Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający kulki czyszczące do toalet - Podstawa unieważnienia - Indywidualny charakter - Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 35/25)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci C. Schultze, J. Ossing, R.D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann i C. Gehweiler)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Schmidt)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 marca 2017 r. (sprawa R 2113/2015-3), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Buck-Chemie a Henkel.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Buck-Chemie GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i przez Henkel AG & Co. KGaA, w tym niezbędne koszty poniesione w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
1 Dz.U. C 239 z 24.7.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.