Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2005 r. przez Document Security Systems, Inc. przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa T-295/05)

(2005/C 229/81)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W dniu 1 sierpnia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Document Security Systems, Inc., z siedzibą w Rochester, stan Nowy York (Stany Zjednoczone Ameryki), reprezentowanej przez C. Stanbrooka, barrister, H. Sherotona i L. Cohena, solicitors oraz B. Uphoffa, prawnika, przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie naruszenia patentu przez EBC;

– zasądzenie od EBC odszkodowania, którego kwota zostanie oszacowana w ramach odrębnej oceny, z uwzględnieniem naruszeń;

– zobowiązanie EBC do zapłaty odszkodowania z tytułu drukowania banknotów dla i w imieniu EBC od dnia wydania wyroku do dnia wygaśnięcia patentu (sumę należy ustalić w drodze oddzielnej oceny) w miejsce zobowiązania do zaprzestania naruszenia;

– obciążenie EBC kosztami postępowania;

– wydanie wszelkich postanowień lub zastosowanie innych środków, które Sąd uzna za stosowne.

Zarzuty i główne argumenty

Strona skarżąca podnosi, że jej patent europejski 0 455 750 B1, pod nazwą "Method of making a nonreplicable dokument" (metoda wytwarzania niemożliwych do sfałszowania dokumentów) został naruszony przez stronę pozwaną i wnosi na podstawie art. 288 WE o zasądzenie odszkodowania w formie zapłaty stosownej opłaty licencyjnej z tytułu używania wynalazku chronionego patentem.

Wynalazek chroniony patentem stanowi metoda projektowania i drukowania dokumentów, która uniemożliwia sfałszowanie ich za pomocą cyfrowych urządzeń skanujących. Metoda ta polega na określeniu gęstości poziomej skanowania urządzenia kopiującego w celu ochrony przed nim i stworzeniu stosownych prążków powodujących sekwencję interferencji, takich jak prążki mory (moiré patterns), gdy dokument jest kopiowany przez tego rodzaju urządzenie skanujące. Prążki te są umieszczone na obrazie oryginalnym w celu stworzenia autentycznego wydruku dokumentu, w którym prążki zwykle nie są zauważalne gołym okiem.

Zdaniem strony skarżącej wynalazek chroniony patentem został użyty do zaprojektowania i wydrukowania banknotów euro, z upoważnienia Europejskiego Banku Centralnego. Strona skarżąca podnosi ponadto, że okoliczność w postaci przechowywania i używania w obrocie banknotów euro stanowi naruszenie jej patentu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.