Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.38/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2005 r. przez Maurizia Caldarone'a przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-293/05)

(2005/C 229/79)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W dniu 26 lipca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Maurizia Caldarone'a, zamieszkałego w Brukseli, reprezentowanego przez adwokatów Stéphane'a Rodriguesa i Alice Jaume, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnosi do Sądu o:

– uchylenie decyzji organu uprawnionego do mianowania z dnia 12 kwietnia 2005 r. wydanej w odpowiedzi na zażalenie złożone przez skarżącego, oraz sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego, sporządzonego za okres od 1 stycznia 2003 r. do 21 sierpnia 2003 r.,

– wskazanie Komisji skutków, jakie niesie z sobą uchylenie zaskarżonej decyzji, w szczególności uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej w 2003 r. za okres od 15 września 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., sporządzonego na podstawie zaskarżonego sprawozdania,

– stwierdzenie pozaumownej odpowiedzialności Wspólnoty wynikającej z zaskarżonej decyzji,

– zasądzenie na rzecz skarżącego odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę w wysokości 3.000 EUR,

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji, kwestionuje w niniejszej skardze sprawozdanie z przebiegu jego kariery zawodowej za okres od 1 stycznia 2003 r. do 21 sierpnia 2003 r., wskazując m. in. na niespójność między ocenami osób oceniających oraz oczywiste błędy w ocenie. Skarżący wskazuje ponadto na naruszenie obowiązku uzasadnienia, prawa do obrony, a także zasady dobrej administracji i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.