Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.38

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2017 r. - Swemac Innovation/EUIPO - Swemac Medical Appliances (SWEMAC)
(Sprawa T-287/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 213/52)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Swemac Innovation AB (Linköping, Szwecja) (przedstawiciel: adwokat G. Nygren)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Szwecja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "SWEMAC" - unijny znak towarowy nr 6 326 177

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie R 3000/2014-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przywrócenie całkowitej ważności unijnemu znakowi towarowemu nr 6 326 177, w tym dla towarów i usług należących do klasy 10 "aparatura oraz instrumenty chirurgiczne i medyczne" i do klasy 42 "prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie sprzętu chirurgicznego i medycznego oraz instrumentów chirurgicznych i medycznych";
- obciążenie Swemac Medical Appliances AB kosztami poniesionym przez stronę skarżącą przed EUIPO i Izbą Odwoławczą, w kwocie 1 000 EUR, oraz;
- obciążenie EUIPO i Swemac Medical Appliances AB kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą przed Sądem.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 8 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.