Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.296.24/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2005 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 września 2005 r.- Lorte i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa T-287/04)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Rozporządzenia (WE) nr 864/2004 i 865/2004 - System wsparcia w sektorze oliwy z oliwek - Osoby fizyczne i prawne - Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie - Niedopuszczalność)

(2005/C 296/52)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2005 r.)

Strony

Strona skarżąca: Lorte SL (Sewilla, Hiszpania), Oleo Unión, Federación empresarial de organizaciones de productores de aceite de oliva (Sewilla, Hiszpania), Unión de organizaciones de productores de aceite de oliva (Unaproliva) (Jaén, Hiszpania), [przedstawiciel: adwokat R. Illescas Ortiz]

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej [przedstawiciele: M. Balta i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 864/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, oraz dostosowujące je w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. U. L 161, str. 48) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 827/68 (Dz. U. L 161, str. 97).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący poniosą własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę.

3) Wniosek Komisji o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta pozostaje bez rozpatrzenia.

______

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.