Dz.U.UE.C.2019.4.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 25 października 2018 r. - KF / Satcen
(Sprawa T-286/15) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Personel Satcenu - Personel kontraktowy - Właściwość sądów Unii - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Artykuł 24 TUE - Artykuły 263, 268, 270 i 275 TFUE - Artykuł 47 karty praw podstawowych - Równość traktowania - Decyzje 2014/401/WPZiB i 2009/747/WPZiB - Komisja odwoławcza Satcenu - Zarzut niezgodności z prawem - Wniosek o udzielenie wsparcia - Szczegółowe zasady dochodzenia administracyjnego - Zawieszenie - Postępowanie dyscyplinarne - Usunięcie ze stanowiska - Zasada dobrej administracji - Wymóg bezstronności - Prawo do bycia wysłuchanym - Dostęp do akt - Odpowiedzialność pozaumowna - Przedwczesne żądania odszkodowawcze - Krzywda

Język postępowania: angielski

(2019/C 4/28)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: KF (przedstawiciele: A. Kunst, adwokat, i N. Macaulay, barrister)

Strona pozwana: Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (przedstawiciele: adwokaci L. Defalque i A. Guillerme)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: F. Naert i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie, na podstawie art. 263 TFUE, stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora Satcenu z dnia 5 lipca 2013 r. dotyczącej wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko skarżącej, zawieszenia skarżącej i oddalenia jej wniosku o udzielenie wsparcia oraz decyzji z dnia 28 lutego 2014 r. dotyczącej usunięcia skarżącej ze stanowiska, a także decyzji komisji odwoławczej Satcenu z dnia 26 stycznia 2015 r. utrzymującej w mocy te decyzje, oraz, po drugie, żądanie, na podstawie art. 268 TFUE, zasądzenia odszkodowania za szkodę, jaką jej wyrządzono.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (Satcen) z dnia 26 stycznia 2015 r.
2) Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora Satcenu z dnia 5 lipca 2013 r. o zawieszeniu KF.
3) Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora Satcenu z dnia 28 lutego 2014 r. o usunięciu KF ze stanowiska.
4) Nakazuje się Satcenowi zapłatę na rzecz KF kwoty 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę.
5) W pozostałym zakresie skarga zostaje częściowo odrzucona i częściowo oddalona.
6) Satcen pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez KF.
7) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 302 z 14.9.2015.