Dz.U.UE.C.2019.44.59

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 października 2018 r. - UI / Rada
(Sprawa T-282/17) 1

Służba publiczna - Urzędnik - Skarga na bezczynność - Brak decyzji po sporządzeniu sprawozdania z okresu próbnego - Artykuł 34 regulaminu pracowniczego - Decyzja o zwolnieniu - Umorzenie postępowania

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/76)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: UI (przedstawiciel: adwokat J. Diaz Cordova)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: R. Meyer i M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, w której skarżący domaga się stwierdzenia, że Rada w sposób niezgodny z prawem powstrzymała się od przyjęcia w regulaminowym terminie decyzji o jego powołaniu.

Sentencja

1) Należy umorzyć postępowanie.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 277 z 21.8.2017.