Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.37/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2017 r. - GE.CO.P./Komisja
(Sprawa T-280/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 213/51)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: G. Naticchioni, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie najpierw, iż wydanie decyzji przez Komisję Europejską - Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu - z dnia 7 marca 2017 r. wykluczającej skarżącą GE.CO.P. S.p.A na okres 2 lat z europejskich postępowań przetargowych oraz publikacja tego środka były bezprawne a następnie o stwierdzenie nieważności tej decyzji a także wszystkich aktów wynikających z niej lub ją poprzedzających, w tym nieznanych GE.CO. P. Ponadto skarżąca wnosi o obciążenie drugiej strony kosztami postępowania i honorariami adwokackimi w ramach niniejszego postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

U podstaw zaskarżonej decyzji jest uchwała urzędu przyjęta przez Komisję w dniu 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zamówienia publicznego nr 09bis/2012/OIL - Część 1 dotycząca powierzonych GE.CO.P. robót renowacyjnych w dwóch budynkach o nazwie "Foyer européen" położonych w Luksemburgu.

Na poparcie swej skargi skarżąca powołuje się na naruszenie art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/1929 z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. 2015 L 286, s. 1) oraz art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Skarżąca podnosi w tym względzie, że zaskarżonej decyzji nie poprzedziło prawidłowe postępowanie kontradyktoryjne. Skarżąca twierdzi, iż nie została uprzedzona o wszczęciu postępowania w sprawie wykluczenia a więc nie umożliwiono jej obrony w ramach tego postępowania i przedstawienia argumentów na swą korzyść.

Gdyby skarżącej stworzono warunki do obrony to podniosłaby argumenty na swą obronę, które prawdopodobnie mogłyby doprowadzić do innej opinii sądu co do istoty i odmiennego wyniku całego postępowania, który byłby bardziej korzystny dla GE.CO.P

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.