Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.86.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2006 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 stycznia 2006 r. - Van Mannekus przeciwko Radzie

(Sprawa T-280/03)(1)

(Dumping - Przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chin - Zmiana uprzednio nałożonych środków antydumpingowych - Skarga o stwierdzenie nieważności - Zarzut niedopuszczalności)

(2006/C 86/56)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Niderlandy) [Przedstawiciel: adwokat H. Bleier]

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej [Przedstawiciele: S. Marquardt, pełnomocnik, wspierany przez adwokata G. Berrischa]

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: T. Scharf i K. Talaber Ricz, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 986/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniającego środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 360/2000 na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. U. L 143, str. 5)

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę.

3) Komisja pokrywa własne koszty.

______

(1) Dz. U. C 251 z 18.10.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.