Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2020 r. - ID / ESDZ
(Sprawa T-28/20)

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/47)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: ID (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie dopuszczalności wniesionej przez nią skargi;
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i, o ile to niezbędne, decyzji oddalającej zażalenie;
zasądzenie od strony pozwanej kwoty 449 379,05 EUR tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę majątkową wraz z odsetkami ustawowymi do dnia całkowitej zapłaty;
zasądzenie od strony pozwanej kwoty 20 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi do dnia całkowitej zapłaty; i
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 84 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (WZIP):
w kwestii elementów, na podstawie których należy stwierdzić niezdolność do należytego wypełniania obowiązków uzasadniający zwolnienie przed zakończeniem okresu próbnego;
w kwestii poziomu niezdolności do należytego wypełniania obowiązków, który należy stwierdzić dla uzasadnienia zwolnienia przed zakończeniem okresu próbnego.
2. Zarzut drugi dotyczący braku właściwego uzasadnienia i oczywistego błędu w ocenie:
w kwestii braku właściwego uzasadnienia i oczywistego błędu w ocenie;
w kwestii oceny faktów mogących uzasadnić stwierdzenie o oczywistej niezdolności do należytego wypełniania obowiązków.
3. Zarzut trzeci dotyczący nadużycia władzy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.