Sprawa T-28/03: Holcim (Deutschland) AG v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.155.14/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-28/03, Holcim (Deutschland) AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Art. 85 Traktatu WE (obecnie art. 81 WE) - Wykonanie wyroku Sądu - Zwrot kosztów gwarancji bankowej - Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty)

(2005/C 155/28)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 25 czerwca 2005 r.)

W sprawie T- 28/03, Holcim (Deutschland) AG, dawniej Alsen AG, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), początkowo reprezentowanej przez adwokatów F. Wiemer oraz K. Moosecker, a następnie przez adwokatów F. Wiemer, P. Niggemann oraz B. Menkhaus, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez R. Lyala oraz W. Möllsa, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, mającej za przedmiot skargę o odszkodowanie, w której skarżąca domaga się zwrotu kosztów gwarancji bankowych poniesionych przez nią w następstwie nałożenia przez Komisję grzywny na mocy decyzji 94/815/WE z dnia 30 listopada 1994 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 85 Traktatu WE (sprawa IV/33.126 i 33.322 Cement) (Dz.U. L 343, str. 1), której nieważność stwierdzono wyrokiem Sądu z dnia 15 marca 2000 r. w sprawach połączonych T 25/95, T 26/95, od T 30/95 do T 32/95, od T 34/95 do T 39/95, od T 42/95 do T 46/95, T 48/95, od T 50/95 do T 65/95, od T 68/95 do T 71/95, T 87/95, T 88/95, od T 103/95 do T 104/95 Cementeries CBR i in. przeciwko Komisji, zwanym "wyrokiem w sprawie Cement" (Rec. str. II 491), Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie: J. Azizi, prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 21 kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga, w części, w której opiera się na art. 233 WE, zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2 Wniosek ewentualny o potraktowanie skargi, w części, w której opiera się na art. 233 WE, jako skargi o stwierdzenie nieważności lub skargi na bezczynność, zostaje odrzucony jako niedopuszczalny.

3 Skarga o odszkodowanie, w części, w której dotyczy kosztów gwarancji bankowych poniesionych przez skarżącą przed dniem 31 stycznia 1998 r. zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

4 W pozostałej części skarga zostaje oddalona jako bezzasadna.

5 Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 124 z 24.5.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.